Zapoznaj się z regulaminem

Zasady w Resorcie Dankar

Regulamin Resortu Dankar

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Resortu Dankar (zwanego dalej: Resortem) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty pobytowej i uiszczenie Zadatku lub całej należności za pobyt, w zależności od wybranej oferty, lub inne czynności, opisane w § 2 Regulaminu (zwanej dalej: Umową). Podpisując kartę pobytową lub dokonując Rezerwacji w trybie określonym w

§ 2 Regulaminu, gość Resortu (zwany dalej: Gościem) potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Resort prowadzony jest przez spółkę: Dankar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dziwnowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000739763, NIP: 9860249502, REGON: 380724947, adres do doręczeń: ul. Kaprala Koniecznego 9, 72-420 Dziwnów, e-mail: dankar@hoteleadc.pl, tel.: +48 91 38 13 124.

3. W dalszej części Regulaminu określenie „Resort” oznacza – w zależności od kontekstu – Resort Dankar albo spółkę wskazaną w ust. 2 powyżej. Resort nie jest hotelem. Określenia takie jak doba hotelowa, pokój hotelowy, rachunek hotelowy mają w dalszej części Regulaminu znaczenie zwyczajowe.

4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Resortu. Regulamin jest dostępny: na stronie internetowej: www.dankar.info.pl, w recepcji Resortu (zwanej dalej: Recepcją) oraz w obiekcie gastronomicznym Resortu. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do osób, niebędących konsumentami, w szczególności przedsiębiorców.

§ 2. DOKONANIE REZERWACJI I ZAWARCIE UMOWY

1. Gość ma możliwość dokonania rezerwacji pobytu w Resorcie (zwanej dalej: Rezerwacją) za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego Resortu, dostępnego na stronie internetowej: www.dankar.info.pl (zwanego dalej: Systemem), a także telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub za pośrednictwem pośredników.

2. Gość ma możliwość samodzielnego dokonania Rezerwacji w Systemie poprzez wykonanie wskazanych przez System czynności, w tym wypełnienie formularza rezerwacyjnego. Dla dokonania Rezerwacji w Systemie niezbędne jest podanie w wyświetlonym formularzu wymaganych danych osobowych Gościa.

3. W Systemie Gość otrzymuje możliwość wyboru spośród oferowanych usług, w tym standardowych noclegów ze śniadaniami oraz pakietów pobytowych zawierających więcej usług.

4. Ceny przedstawione w Systemie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Za usługi nieobjęte Rezerwacją Gość uiszcza należność bezpośrednio w Resorcie.

5. Po dokonaniu przez Gościa wyboru oferty, w Systemie wyświetlane jest podsumowanie Rezerwacji. Akceptacja warunków oferty następuje poprzez wybór opcji „Zarezerwuj” oraz dokonanie wpłaty Zadatku na poczet ceny (zwanego dalej: Zadatkiem) albo całej ceny, w zależności od treści wybranej oferty. Dokonanie przez Gościa zapłaty zgodnie z wyświetlonymi warunkami oferty wybranej w Systemie jest konieczne dla dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Systemu. Zapłata Zadatku albo całej ceny jest dokonywana za pośrednictwem systemu płatności online, do którego Gość zostanie przekierowany na ostatnim etapie dokonywania Rezerwacji w Systemie. Resort nie jest właścicielem, ani operatorem systemu płatności online. Gość powinien zapoznać się z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez operatora.

6. W przypadku Rezerwacji dokonywanych w bezpośrednim kontakcie telefonicznym lub e-mailowym z Resortem, Recepcja Resortu przesyła ofertę zawierającą proponowane warunki umowy (zwaną dalej: „Ofertą”) na podany przez Gościa adres e-mail. Oferta zawiera m.in. kwotę Zadatku lub całej ceny oraz termin zapłaty Zadatku lub całej ceny, który stanowi jednocześnie termin ważności Oferty. Do przyjęcia Oferty i dokonania Rezerwacji i tym samym zawarcia umowy między Gościem a Resortem dochodzi z chwilą zapłaty Zadatku albo całej ceny, w zależności od treści Oferty. Brak wpłaty przez Gościa w terminie wskazanym w Ofercie kwoty Zadatku albo całej ceny, w zależności od treści Oferty, skutkuje wygaśnięciem Oferty i niedokonaniem Rezerwacji.

7. Po dokonaniu Rezerwacji Resort prześle na wskazany przez Gościa adres e-mail potwierdzenie dokonanej Rezerwacji, określające m.in. dane Gościa, Resortu, opis wybranej oferty oraz potwierdzenie zapłaty uiszczonego Zadatku lub całej ceny za zarezerwowane usługi.

8. Warunkiem zawarcia Umowy jest dokonanie przez Gościa zapłaty Zadatku lub całej ceny, w zależności od treści oferty. W szczególności, uiszczenie całej ceny jest konieczne w przypadku ofert bezzwrotnych. Umowa pomiędzy Gościem a Resortem zostaje zawarta w chwili zapłaty Zadatku, lub całej ceny za zarezerwowane usługi, w zależności od treści oferty. W przypadku dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Systemu, Zadatek lub cała należność za pobyt powinna zostać zapłacona bezpośrednio za pośrednictwem operatora płatności online, do którego Gość zostanie przekierowany w Systemie. W przypadku dokonania rezerwacji telefonicznie lub pocztą elektroniczną, Zadatek lub cała cena, w zależności od treści Oferty, powinna zostać zapłacona w terminie wskazanym w Ofercie.

9. Umowę pomiędzy Gościem i Resortem uznaje się za zawartą z chwilą uznania rachunku bankowego Resortu kwotą Zadatku albo całej ceny, w zależności od wybranej oferty.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Gościowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez: (1) udostępnienie Regulaminu na stronie Systemu w formie możliwej do pobrania przez Gościa oraz (2) przesłanie Gościowi wiadomości e-mail z Potwierdzeniem Rezerwacji. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Resortu.

11. W przypadku rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem pośredników, np. portali rezerwacyjnych, zasady dokonywania rezerwacji i rezygnacji z dokonanych rezerwacji wynikają z postanowień regulaminów i treści ofert obowiązujących u tych pośredników.

12. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Gościowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Resortem na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

13. W przypadku rezygnacji przez Gościa z pobytu po uiszczeniu Zadatku, Zadatek nie podlega zwrotowi. Zasady dotyczące Zadatku regulują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym art. 394 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm., dalej jako Kodeks cywilny). Jeżeli wybrana przez Gościa oferta przewidywała uiszczenie całej ceny przy dokonywaniu Rezerwacji, cena nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Gościa z pobytu, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

14. Umowa zawarta pomiędzy Resortem a Gościem podlega prawu polskiemu.


§ 3. DOBA HOTELOWA

1. Gość określa termin pobytu w Resorcie dokonując Rezerwacji.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 17:00 i kończy o godzinie 10:00.

3. W miarę dostępności pokoi istnieje możliwość przedłużenia pobytu lub doby hotelowej. Przedłużenie doby hotelowej do godz. 15:00 będzie skutkowało naliczeniem opłaty w wysokości połowy ceny noclegu obowiązującego w dniu wyjazdu. Przedłużenie doby hotelowej o więcej niż 5 godzin jest możliwe za zapłatą 100% ceny doby hotelowej z wybranej przez Gościa oferty.

4. Chęć przedłużenia pobytu lub doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji niezwłocznie. Resort uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.

5. Opiekunami Gościa są pracownicy Recepcji.


§ 4. REJESTRACJA POBYTU


1. Podstawą rejestracji pobytu Gościa w Resorcie jest okazanie w Recepcji ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisanie karty pobytu.

2. Osoby niezarejestrowane na pobyt w Resorcie mogą przebywać na terenie Resortu w obrębie strefy prowadzonego przez Resort obiektu gastronomicznego, w godzinach jego otwarcia. Teren Resortu jest terenem prywatnym i Resort zastrzega możliwość naliczenia opłaty za nieuprawnione przebywanie na terenie Resortu, poza wyznaczoną strefą prowadzonego przez Resort obiektu gastronomicznego.

3. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

4. Resort może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu (poprzednich pobytów) w Resorcie rażąco naruszył Regulamin, w szczególności wyrządził szkodę na mieniu Resortu lub Gości, szkodę na osobie Gości, pracowników Resortu lub innych osób przebywających na terenie Resortu.

5. Jeżeli Gość nie uiścił całej należności za zarezerwowany pobyt podczas dokonywania Rezerwacji, Gość jest obowiązany do jej uiszczenia podczas rejestracji.

6. Udostępniając Resortowi dane karty płatniczej, Gość upoważnia Resort do zablokowania środków na karcie płatniczej oraz do pobrania z tej karty należności, w celu zabezpieczenia wszelkich płatności należnych na rzecz Resortu, w tym nieuiszczonej jeszcze należności za pobyt, w wysokości nie wyższej niż wysokość należnej opłaty za zrealizowane usługi i zakupione towary.

7. Rezygnacja Gościa z pobytu w trakcie trwania pobytu, nie wpływa na wysokość należności za zamówiony pobyt, zgodnie z treścią wybranej oferty, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego stanowią inaczej.

8. Podpisując kartę pobytową, Gość może wyrazić zgodę na otwarcie rachunku hotelowego na potrzeby rozliczenia transakcji dokonywanych na terenie Resortu podczas pobytu Gościa, przykładowo dokonywania zakupów w obiekcie gastronomicznym prowadzonym przez Resort i korzystania z dodatkowo odpłatnych usług. Rachunek hotelowy jest przypisywany do numeru pokoju Gościa i terminu pobytu. Gość ma możliwość dokonywania zakupów za pomocą rachunku hotelowego do kwoty 300,00 złotych albo do wysokości limitu preautoryzacji karty płatniczej Gościa, wskazanego przez Gościa. W celu umożliwienia Gościowi korzystania z rachunku hotelowego w ramach wybranego przez Gościa limitu Resort może zażądać podania danych karty płatniczej Gościa oraz dokonać preautoryzacji karty płatniczej w celu zabezpieczenia zapłaty z tytułu zakupionych dodatkowo usług i towarów. Nie jest możliwe dopisanie do rachunku hotelowego należności, jeśli po ich dopisaniu limit preautoryzacji zostałby przekroczony.

9. Wyrażając zgodę na otwarcie rachunku hotelowego, Gość uzyskuje możliwość nabywania towarów lub usług w Resorcie z terminem płatności odroczonym nie później niż do chwili wyrejestrowania pobytu. Nabyte przez Gościa podczas pobytu w Resorcie towary lub usługi zostają dopisane do rachunku hotelowego Gościa. Aby skorzystać z opcji dopisania towarów lub usług do rachunku hotelowego, należy podczas nabywania towaru lub usługi:

a) wyrazić personelowi Resortu chęć dopisania należności za nabyte towary lub usługi do rachunku hotelowego przed ich nabyciem,

b) udostępnić wskazane przez personel Resortu dane weryfikujące, w szczególności numer pokoju lub nazwisko Gościa podane w karcie pobytowej podczas rejestracji pobytu w Resorcie, lub liczbę osób objętych rezerwacją, w ramach której następuje zakup towarów lub usług, celem weryfikacji uprawnienia do nabywania towarów lub usług w ramach rachunku hotelowego i potwierdzenia czy nie został przekroczony limit na rachunku hotelowym,

c) podpisać wydrukowany przez personel Resortu rachunek potwierdzający nabycie towaru lub usługi.

10. Do nabywania towarów lub usług z wykorzystaniem rachunku hotelowego Gość może upoważnić inne osoby, w szczególności poprzez udostępnienie im numeru do pokoju hotelowego i dodatkowych informacji weryfikujących.

11. Gość jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za zakupione towary lub usługi dopisane do jego rachunku hotelowego przed zakończeniem pobytu w Resorcie albo niezwłocznie po przekroczeniu limitu, jeśli po jego przekroczeniu Gość w dalszym ciągu chce korzystać z rachunku hotelowego.

12. Gość nie powinien udostępniać klucza do pokoju wraz z dodatkowymi danymi weryfikującymi osobom, których Gość nie upoważnił do nabywania towarów lub usług z wykorzystaniem rachunku hotelowego. Gość powinien niezwłocznie powiadomić Recepcję o utracie klucza do pokoju.

13. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.


§ 5. USŁUGI RESORTU

1. Resort świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń w Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.

3. Umowa między Gościem a Resortem obejmuje korzystanie z pokoju lub apartamentu przez czas określony, wskazany przez Gościa podczas dokonywania Rezerwacji, dostęp do terenów rekreacyjnych Resortu, a także inne ewentualne usługi wliczone w cenę pobytu oraz ewentualne odpłatne usługi dodatkowe.

4. Aktualna lista usług dodatkowych wliczonych w cenę pobytu jest dostępna w Recepcji i może obejmować między innymi:

a) wypożyczenie drobnego sprzętu rekreacyjnego,

b) krótkotrwałe przechowywanie bagażu bezpośrednio przed zakwaterowaniem lub po wykwaterowaniu,

c) zamawianie taxi.

5. Aktualna lista odpłatnych usług dodatkowych jest dostępna w Recepcji Resortu. Chęć skorzystania z dodatkowych odpłatnych usług Gość zgłasza w Recepcji Resortu.

6. Goście mają możliwość korzystania z terenu rekreacyjnego Resortu, w tym placu zabaw, Kortu Tenisowego, a także z Kącika Zabaw. Zasady korzystania z Kortu Tenisowego oraz placu zabaw określają osobne regulaminy, dostępne w postaci tablic zewnętrzych oraz w Recepcji Resortu. Zasady korzystania z Kącika Zabaw określa osobny regulamin, dostępny na stronie internetowej: www.dankar.info.pl oraz w Recepcji Resortu. Dzieci korzystające z terenu rekreacyjnego Resortu, w tym z placu zabaw i Kącika Zabaw muszą znajdować się pod opieką pełnoletnich opiekunów. Opiekę nad dziećmi korzystającymi z terenu rekreacyjnego Resortu, w tym placu zabaw i Kącika Zabaw sprawują ich opiekunowie. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich korzystających z terenu rekreacyjnego Resortu, w tym placu zabaw i Kącika Zabaw, a także za szkody przez nich wyrządzone, ponoszą ich prawni opiekunowie.

7. W określonych przez Resort terminach, Resort organizuje dla Gości program rekreacyjny, w tym animacje czasu wolnego dla dzieci. Zasady udziału w programie rekreacyjnym reguluje osobny regulamin, dostępny na stronie internetowej: www.dankar.info.pl oraz w Recepcji Resortu. Program rekreacyjny nie jest elementem standardowej umowy zawartej przez Gościa z Resortem i terminy jego dostępności określa Resort. Informacja o ewentualnym programie rekreacyjnym w trakcie danego sezonu lub turnusu jest dostępna w Recepcji Resortu.

8. Wyżywienie, które jest oferowane w formie bufetu, może być spożywane wyłącznie w sali jadalnej, w której bufet jest oferowany. Wyniesienie żywności oferowanej w formie bufetu poza salę jadalną może nastąpić za zapłatą ceny za to wyżywienie, po uzgodnieniu z personelem Resortu. Dzieci w wieku poniżej 13 lat mogą korzystać z bufetu wyłącznie pod nadzorem pełnoletnich opiekunów.

9. Osoby posiadające jakiekolwiek alergie pokarmowe lub nietolerancje żywieniowe, przed spożyciem oferowanych w Resorcie posiłków lub napojów powinny zawiadomić o alergiach pokarmowych i nietolerancjach żywieniowych personel Resortu oraz zapoznać się z informacją o alergenach, dostępną w sali jadalnej, w której określone produkty są oferowane.

10. Resort oferuje możliwość skorzystania z parkingu niestrzeżonego, znajdującego się na terenie Resortu, w miarę dostępności miejsc parkingowych. Liczba miejsc parkingowych jest ograniczona i obowiązuje wcześniejsza rezerwacja z podaniem numeru rejestracyjnego samochodu. W przypadku zarezerwowania przez Gościa usługi parkingu, Gość może korzystać ze wskazanego przez personel Resortu miejsca parkingowego. Gość może parkować pojazd wyłącznie na przeznaczonym do parkowania miejscu. Regulamin parkingu jest dostępny na stronie internetowej: www.dankar.info.pl oraz w Recepcji Resortu.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Goście są zobowiązani korzystać z usług Resortu z poszanowaniem prawa do spokojnego wypoczynku innych Gości, w taki sposób, aby nie zakłócać pobytu innych osób przebywających na terenie Resortu oraz z poszanowaniem mienia Resortu.

2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23.00 – 7.00.

2. Gość nie powinien powodować hałasów ani wydostawania się nieprzyjemnych zapachów z pokoju hotelowego.

3. Z uwagi na wypoczynkowy i rodzinny charakter Resortu oraz dla zapewnienia bezpiecznego wypoczynku osobom korzystającym z usług Resortu, Resort nie akceptuje obecności zwierząt na terenie Resortu.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 1996 Nr 10 poz. 55 ze zm.) na całym terenie Resortu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W przypadku nierespektowania zakazu palenia wyrobów tytoniowych, Gość może zostać obciążony kosztami koniecznej dearomatyzacji pomieszczeń.

5. Goście są zobowiązani korzystać z usług Resortu z poszanowaniem mienia hotelowego. Gościom nie wolno używać urządzeń i przedmiotów mogących powodować ryzyko związane z uszkodzeniem mienia hotelowego i mienia innych Gości, w szczególności urządzeń mogących spowodować pożar lub zalanie. Ze względów bezpieczeństwa na terenie Resortu zabronione jest posiadanie, przechowywanie lub używanie przedmiotów niebezpiecznych., w tym w szczególności materiałów łatwopalnych i sztucznych ogni (fajerwerków). Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej zabrania się zasłaniania lub wyłączania czujników dymu.

6. Ze względów bezpieczeństwa Gość podczas każdorazowego opuszczania pokoju, powinien sprawdzić zamknięcie okien i drzwi, a także wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany i sprawować staranną pieczę nad kluczem dostępu do pokoju.

7. Goście otrzymują do dyspozycji ręczniki hotelowe oraz wyposażenie pokoi hotelowych. Goście są zobowiązani do dbałości o mienie hotelowe. Zabronione jest używanie ręczników hotelowych do czyszczenia zabrudzonych przedmiotów, w tym obuwia oraz zbieranie ich na plażę. Zabronione jest wynoszenie ręczników oraz elementów wyposażenia pokoi poza teren Resortu, w trakcie a także po zakończeniu pobytu w Resorcie.

8. Na terenie obiektu gastronomicznego Resortu nie jest dozwolone spożywanie jedzenia, napojów lub alkoholu niezakupionych w Resorcie.

9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Resortu, powstałe z jego winy lub z winy towarzyszących mu lub odwiedzających go osób.

10. Gość jest zobowiązany poinformować personel Resortu o wystąpieniu jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, apartamencie lub w innym miejscu na terenie Resortu niezwłocznie po ich stwierdzeniu. W szczególności Gość powinien niezwłocznie poinformować Recepcję o jakichkolwiek szkodach w pokoju hotelowym lub apartamencie, stwierdzonych po zarejestrowaniu pobytu.

11. Odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie ponoszą ich opiekunowie prawni, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

12. Jeżeli Gość wyraził zgodę na preautoryzację karty płatniczej lub kredytowej, Resort może obciążyć kartę płatniczą Gościa po jego wyjeździe za wyrządzone przez niego szkody w Resorcie, a także tytułem zapłaty za towary lub usługi zakupione dodatkowo w trakcie pobytu, a nie zgłoszone lub nieuregulowane przez Gościa przed opuszczeniem Resortu. Wyrażając zgodę na preautoryzację karty płatniczej lub kredytowej Gość upoważnia Resort do pobrania należności Resortu z karty płatniczej.

13. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Resort może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia oraz jednostronnie rozwiązać w trybie natychmiastowym zawartą z Gościem umowę z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do zaleceń personelu Resortu, uregulowania należności Resortu, do zapłaty za ewentualne szkody oraz do opuszczenia Resortu. Za rażące naruszenie Regulaminu uznaje się w szczególności uporczywe zakłócanie pobytu innych osób przebywających na terenie Resortu, pomimo interwencji personelu Resortu.


§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ RESORTU

1. Resort ponosi wobec Gościa odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

2. Pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną powinny być składane przez Gościa do depozytu w Recepcji. Resort może odmówić przyjęcia tych rzeczy na przechowanie, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu Resortu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.

3. Zasady odpowiedzialności związane z korzystaniem z miejsc postojowych na parkingu niestrzeżonym Resortu określa regulamin parkingu, dostępny na stronie internetowej: www.dankar.info.pl oraz w Recepcji Resortu.


§ 8. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Resort przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 1 miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Resortu. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez okres 24 godzin.


§ 9. REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług lub w innym zakresie.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Gościa w szczególności:

a) pisemnie na adres do doręczeń Resortu, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dankar@hoteleadc.pl.

3. Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady oraz (2) danych kontaktowych Gościa składającego reklamację, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Resort. Brak podania powyższych informacji nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.

4. Resort ustosunkuje się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Gość w tym celu podał adres e-mail. Resort udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

5 . Gościowi, będącemu konsumentem, przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Gościa, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


§ 10. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Gości, a także danych innych osób przebywających na terenie budynku Resortu i wokół budynku Resortu na obszarze objętym monitoringiem (zwanych dalej: Danymi Osobowymi) oraz administratorem danych osobowych, przekazywanych w związku z pobytem w Resorcie lub rezerwacją pobytu w Resorcie (zwany dalej: Administratorem) jest: Dankar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dziwnowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin –Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000739763, NIP: 9860249502, REGON: 380724947, adres do doręczeń: ul. Kaprala Koniecznego 9, 72-420 Dziwnów. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: dankar@hoteleadc.pl.

2. W związku z procesem Rezerwacji i pobytem Gościa w Resorcie Administrator przetwarza lub może przetwarzać Dane Osobowe:

a) w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych łączącej Gości z Administratorem, a także w celu realizacji uczestnictwa Gości w programie lojalnościowym, jeżeli biorą w nim udział [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]; jeżeli w trakcie pobytu Goście będą nabywali dodatkowe usługi lub towary z opcją dokonania rozliczenia po zakończeniu pobytu w ramach rachunku hotelowego, w celu dokonania rozliczeń będą gromadzone dane o tych towarach lub usługach;

b) dla wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych, rachunkowych i statystycznych [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO];

c) dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu realizacji uczestnictwa klientów biznesowych w programie lojalnościowym, jeżeli osoba, której dane dotyczą nie jest uczestnikiem programu lojalnościowego, lecz korzysta z profitów wynikających z uczestnictwa w programie [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];

d) jeżeli Gość dokonał rezerwacji pobytu przez zewnętrzny portal rezerwacyjny , dane o pobycie mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy łączącej Administratora z operatorem takiego portalu (np. w celu dokonania rozliczeń, informowania o zgłoszonej reklamacji), co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];

e) dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak marketing bezpośredni, w tym w celu prowadzenia portali społecznościowych Resortu, oraz obsługa reklamacji, dochodzenie lub obrona roszczeń, kontakt z Gośćmi w razie nieprzewidzianych zdarzeń (np. błędu przy realizacji płatności), archiwizacja, realizacja umów wiążących Administratora z innymi podmiotami, jeśli przetwarzanie Danych Osobowych jest w tym celu niezbędne, np. gdy Goście biorą udział w pobycie grupowym lub gdy jest to niezbędne do likwidacji szkody, cele administracyjne grupy przedsiębiorstw [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];

f) w celach marketingowych po zakończeniu pobytu w Resorcie w oparciu o wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] lub jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];

g) dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dla względów bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz mienia poprzez monitoring wizyjny [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];

3. Gość może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym informacji o promocjach, z wykorzystaniem łączności elektronicznej. Nieudzielenie takiej zgody nie wpływa na możliwość korzystania z usług Resortu.

4. W wybranych lokalizacjach na terenie Resortu, w tym na parkingu oraz na terenie wokół budynku Resortu stosowany jest monitoring wizyjny za pomocą kamer monitoringu. Teren objęty monitoringiem jest oznaczony znakiem graficznym wraz z informacją pisemną. Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych poprzez monitoring dostępna jest przed wjazdem na teren Resortu, na stronie internetowej: www.dankar.info.pl oraz w Recepcji Resortu.

5. Informacja o obowiązku lub braku obowiązku podania Danych Osobowych oraz wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie, a także o skutkach niepodania Danych Osobowych lub nieudzielenia zgody na ich przetwarzanie, znajduje się każdorazowo w obowiązku informacyjnym, z którym Gość powinien zapoznać się przed dokonaniem określonej czynności związanej z podaniem Danych Osobowych. Podanie Danych Osobowych podczas dokonywania Rezerwacji jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu dokonania Rezerwacji i możliwości skorzystania z usług Resortu. Jeśli Gość chce otrzymać fakturę VAT, obowiązek podania danych osobowych do faktury VAT i ich zakres wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wystawienie faktury VAT. Jeśli Gość bierze udział w pobycie grupowym albo dokonał Rezerwacji pobytu poprzez zewnętrzny portal rezerwacyjny, Dane Osobowe niezbędne do realizacji pobytu są przekazywane Administratorowi przez organizatora pobytu grupowego albo operatora zewnętrznego portalu rezerwacyjnego. Zazwyczaj są to dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz informacje na temat zakupionej lub zarezerwowanej usługi. Postanowienia dotyczące przetwarzania Danych Osobowych osób uczestniczących w programie rekreacyjnym Resortu zawiera Regulamin Programu Rekreacyjnego Resortu, dostępny na stronie internetowej: www.dankar.info.pl oraz w Recepcji Resortu.

7. Administrator powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom Danych). Z tego względu może być konieczne ujawnienie Danych Osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie podmiotom współpracującym przy świadczeniu usług, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne (w tym obsługi Systemu), hostingowe, obsługi mailingu, ochrony, prawne, płatnicze, bankowe lub usługi marketingowe. Odbiorcą Danych Osobowych w procesie Rezerwacji w Systemie jest operator systemu płatności online. Dane Osobowe mogą zostać ujawnione ubezpieczycielowi Administratora, jeśli będzie to niezbędne do likwidacji szkody. Jeżeli Gość bierze udział w pobycie grupowym, Dane Osobowe mogą zostać ujawnione organizatorowi pobytu grupowego, a jeśli Gość dokonał Rezerwacji pobytu poprzez zewnętrzny portal rezerwacyjny bądź biuro podróży, dane o pobycie, w tym o złożonych reklamacjach, mogą zostać ujawnione operatorowi tego portalu lub prowadzącemu biuro podróży. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

8. Co do zasady Dane Osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy zawartej przez Gościa z Administratorem. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

9. Dane Osobowe przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przetwarzane przez czas istnienia tego prawnie uzasadnionego interesu lub do wniesienia sprzeciwu, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania. Jeżeli Gość bierze udział w programie lojalnościowym Administratora lub korzysta z profitów programu lojalnościowego, Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas udziału w programie lojalnościowym i do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dane Osobowe zawarte na dokumentach księgowych będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Dane Osobowe zarejestrowane przez kamery monitoringu będą przechowywane przez ok. 30 dni, z tym, że jeśli nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania te będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

10. Goście posiadają prawo:

a) żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

b) sprzeciwu wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora;

c) sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;

d) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda.

Regulamin parkingu niestrzeżonego

§ 1. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa warunki i zasady korzystania z miejsc postojowych na parkingu niestrzeżonym Resortu Dankar (zwanym dalej: Parkingiem niestrzeżonym).

2. Parkingiem niestrzeżonym zarządza Dankar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dziwnowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000739763, NIP: 9860249502, REGON: 380724947, adres do doręczeń: ul. Kaprala Koniecznego 9, 72-420 Dziwnów, e-mail: dankar@hoteleadc.pl, tel.: +48 91 38 13 124 (zwana dalej: Resortem).

3. Regulamin jest dostępny w Recepcji Resortu, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie internetowej www.dankar.info.pl.

4. Każdy użytkownik Parkingu niestrzeżonego przed wjazdem na Parking niestrzeżony i pozostawieniem pojazdu w wyznaczonym miejscu postojowym jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

5. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z Parkingu niestrzeżonego. Wjechanie pojazdem na Parking jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i wyrażeniem zgody na postanowienia Regulaminu. Gość Resortu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu, poprzez podpisanie karty pobytowej lub w formie elektronicznej podczas dokonywania rezerwacji pobytu w Resorcie.

6. Parking niestrzeżony znajduje się na terenie Resortu, przy ul. Kaprala Koniecznego 9 w Dziwnowie.

7. Parking niestrzeżony jest przeznaczony wyłącznie dla osób, które zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Regulaminu Resortu Dankar zamówiły dodatkową usługę Parkingu niestrzeżonego.

8. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych rekomendowane jest dokonanie rezerwacji miejsca na Parkingu niestrzeżonym podczas dokonywania rezerwacji pobytu w Resorcie.

9. Usługa parkowania pojazdu na Parkingu niestrzeżonym jest odpłatną, dodatkową, usługą dostępną dla Gości Resortu w ramach pobytu, w miarę dostępności miejsc parkingowych.

10. Parking niestrzeżony jest parkingiem płatnym wg ustalonego cennika usług, dostępnego w Recepcji Resortu oraz podczas dokonywania rezerwacji pobytu w Resorcie Dankar.

11. Korzystający z parkingu dokonuje opłaty za Parking niestrzeżony zgodnie z zasadami płatności określonymi w regulaminie Resortu Dankar, który jest dostępny w Recepcji Resortu oraz na stronie na stronie internetowej www.dankar.info.pl.


§ 2. KORZYSTANIE Z PARKINGU

1. Na terenie Parkingu niestrzeżonego ruch pojazdów odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.), w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób.

2. Zabrania się wjazdu na Parking niestrzeżony pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony, a także pojazdów z przyczepą, za wyjątkiem motocykli z przyczepami, których gabaryty uniemożliwiają ustawienie zespołu pojazdów w jednym miejscu postojowym.

3. Zabrania się wjazdu na Parking niestrzeżony pojazdów z ładunkiem zewnętrznym lub wewnętrznym stwarzającym zagrożenie lub utrudnienie dla innych użytkowników Parkingu niestrzeżonego.

4. Korzystający z Parkingu jest zobowiązany odprowadzić pojazd do wyznaczonego miejsca postojowego na Parkingu niestrzeżonym. Jeżeli korzystający z Parkingu utrudni lub zablokuje ruch na terenie Parkingu, poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu, Resort będzie uprawniony do samodzielnego odholowania pojazdu na koszt korzystającego z Parkingu.

5. Na terenie Parkingu niestrzeżonego zabronione jest parkowanie pojazdu na nieprzydzielonym miejscu parkingowym, w szczególności na drogach dojazdowych, w miejscach wydzielonych i oznakowanych oraz w miejscach, w których zaparkowanie samochodu może powodować zagrożenie dla ruchu pojazdów, osób lub mienia albo utrudniać wyjazd bądź przejazd innym osobom korzystającym z Parkingu niestrzeżonego.

6. Przed pozostawieniem pojazdu na Parkingu niestrzeżonym korzystający z Parkingu jest zobowiązany do wyłączenia wszystkich świateł zewnętrznych i wewnętrznych, urządzeń systemu audiowizualnego oraz innych urządzeń, które podczas postoju są zbędne, za wyjątkiem systemu alarmowego, który powinien pozostać aktywny.

7. Przed pozostawieniem pojazdu na Parkingu niestrzeżonym korzystający z Parkingu zobowiązany jest zabezpieczyć pojazd przed samoczynnym przemieszczeniem oraz dostępem do pojazdu osób postronnych i niepowołanych, w szczególności poprzez zamknięcie i zablokowanie za pomocą fabrycznych urządzeń i systemu alarmowego wszystkich szyb, drzwi oraz innych otworów np. szyberdachu.

8. Dla celów zachowania najwyższego stopnia bezpieczeństwa i porządku na terenie Parkingu niestrzeżonego, zabrania się:

a) powodowania jakichkolwiek zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia ludzi, zwierząt oraz mienia;

b) kierowania pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka odurzającego;

c) spożywania alkoholu lub innych środków odurzających;

d) przechowywania i pozostawiania w pojeździe bez zgody Resortu żywych zwierząt, materiałów łatwopalnych, żrących, wybuchowych innych niebezpiecznych dla życia, zdrowia ludzkiego oraz mienia;

f) zaśmiecania terenu Parkingu niestrzeżonego;

g) palenia tytoniu (w tym papierosów elektronicznych) oraz innych środków odurzających.

9. Korzystający z Parkingu jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia w Recepcji Resortu faktu spowodowania przez niego szkody na Parkingu niestrzeżonym.

10. Korzystający z Parkingu jest zobowiązany do zgłoszenia w recepcji Resortu szkody w pojeździe powstałej na Parkingu niestrzeżonym niezwłocznie po jej dostrzeżeniu.

11. Odpowiedzialność za wszelkie szkody korzystających z Parkingu niestrzeżonego i innych osób, ponosi ich sprawca. Wyłącza się odpowiedzialność Resortu z tytułu szkód komunikacyjnych parkingowych, dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu. Resort nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów oraz przestępstw i występków popełnionych przez osoby trzecie, w tym kradzieży, włamania, rozboju, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również kradzieży bądź zniszczeń rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie i działań podmiotów trzecich.

12. W przypadku zaistnienia zdarzenia wyrządzającego szkodę, Resort niezwłocznie powiadamia o tym korzystającego z Parkingu, a jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, także Policję.

13. W przypadku wyrządzenia szkody na mieniu Resortu w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu, na skutek wycieku płynów z pojazdu odpowiedzialność ponosi korzystający z Parkingu niestrzeżonego.

14. Umowa dotycząca korzystania z Parkingu niestrzeżonego nie jest umową przechowania. Poprzez pozostawienie pojazdu na Parkingu niestrzeżonym korzystający z Parkingu nie zawiera z Resortem umowy przechowania pojazdu ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby Resort do sprawowania pieczy nad pojazdem osoby korzystającej z Parkingu. W czasie korzystania z Parkingu niestrzeżonego na Resorcie nie ciąży obowiązek sprawowania pieczy nad pozostawionymi na Parkingu pojazdami i rzeczami ruchomymi znajdującymi się w pojazdach, ani obowiązek ich przechowywania.

15. Resort nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe lub stanowiące wyposażenie pojazdu. Za przedmioty pozostawione w pojeździe odpowiada korzystający z Parkingu niestrzeżonego.


§ 3. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Resort może odmówić przyjęcia pojazdu Gościa na Parking niestrzeżony. W szczególności Resort może odmówić przyjęcia pojazdu Gościa na Parking niestrzeżony z uwagi na brak wolnych miejsc lub w przypadku gdy pojazd nie spełnia warunków określonych w Regulaminie.

2. Za korzystanie z Parkingu niestrzeżonego obowiązuje opłata zgodna z cennikiem Parkingu niestrzeżonego. Jeżeli korzystający z Parkingu nie dokona odbioru pojazdu najpóźniej do godziny 11:00 w ostatnim zamówionym dniu parkowania, opłata za parkowanie ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony za wynagrodzeniem należnym Resortowi zgodnie z cennikiem Parkingu niestrzeżonego.

3. Umowa dotycząca pozostawienia pojazdu na Parkingu niestrzeżonym zgodnie z postanowieniami Regulaminu zostaje zawarta w chwili wjazdu na Parking niestrzeżony lub z chwilą rezerwacji miejsca postojowego i obowiązuje przez czas oznaczony wskazany przez osobę korzystającą z Parkingu, z zastrzeżeniem prawa Resortu do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.

4. Resort może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez korzystających z Parkingu niestrzeżonego postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku wyrządzenia przez osobę korzystającą z Parkingu niestrzeżonego szkody na osobie lub w mieniu osób trzecich lub Resortu. W takim przypadku Resort może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem w tym usunąć pojazd z Parkingu niestrzeżonego na koszt i ryzyko korzystającego z Parkingu niestrzeżonego.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu oraz umowy zawartej pomiędzy Resortem a osobą korzystającą z Parkingu niestrzeżonego na mocy niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Resortu podlegają prawu polskiemu.

6. W razie pojawienia się sporów sądowych dotyczących korzystania z Parkingu niestrzeżonego, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy dla siedziby Resortu. Informacje o polubownych sposobach rozpoznania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń znajdują się w Regulaminie Resortu.

7. Na Parkingu niestrzeżonym jest stosowany monitoring wizyjny za pomocą kamer monitoringu dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Parkingu niestrzeżonym, ochrona mienia Resortu oraz mienia osób korzystających z Parkingu i Gości oraz obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń. Teren objęty monitoringiem jest oznaczony znakiem graficznym wraz z informacją pisemną. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych poprzez monitoring dostępna jest przed wjazdem na teren Parkingu niestrzeżonego, na stronie internetowej: www.dankar.info.pl oraz w Recepcji Resortu.

8. Podanie numeru rejestracyjnego pojazdu jest konieczne, aby skorzystać z Parkingu niestrzeżonego. Niepodanie tego numeru spowoduje odmowę przyjęcia pojazdu na Parking niestrzeżony.

9. Zasady przetwarzania danych osobowych określa regulamin Resortu dostępny na stronie internetowej: www.dankar.info.pl oraz w Recepcji Resortu.

10. Wszelkie wnioski i zastrzeżenia można kierować w szczególności do Recepcji Resortu bezpośrednio lub telefonicznie pod numerem +48 91 38 13 124, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: dankar@hoteleadc.pl.

11. Wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane w niniejszym Regulaminie, lub w regulaminie Resortu, dostępnym na stronie internetowej: www.dankar.info.pl oraz w Recepcji Resortu.

Kpr. Koniecznego 9
72-420 Dziwnów

+48 609 441 040
+48 / 91 381-35-24

 dankar@hoteleadc.pl

Najlepsza oferta

tylko na oficjalnej stronie Dankar